ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

H Μineral Τrade μπορεί να προμηθεύσει διάφορα αδρανή υλικά

H Μineral Τrade μπορεί να προμηθεύσει διάφορα αδρανή υλικά σε διάφορες κοκκομετρίες όπως γάβρος, ασβεστόλιθους,δολομίτες και ποταμίσια υλικά. Χρησιμοποιείται σε κατασκευαστικά έργα, σκυροδετήσεις, ασφαλτικές στρώσεις, μωσαϊκά, βιομηχανίες και πολλες άλλες χρήσεις.